พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร จัดแสดงโบราณวัตถุสมัยต่างๆ ที่ขุดค้นพบในเมืองกำแพงเพชร โดยส่วนใหญ่จะเป็น เครื่องปั้นดินเผาลวดลายปูนปั้น เครื่องสังคโลก ปูนปั้นรูปยักษ์เทวดา และมนุษย์ซึ่งใช้ประดับฐานเจดีย์ เศียรพระพุทธรูป ตัวอาคารพิพิธภัณฑสถานเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์สองชั้น ภายในอาคารมีนิทรรศการถาวร โดยแบ่งส่วนจัดแสดงดังนี้ 

ชั้นล่าง : จัดแสดงเรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ชุมชนดั้งเดิมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ 2,500 - 1,500 ปีก่อน ความสำคัญของเมืองโบราณต่างๆ เช่น นครชุม ไตรตรึงษ์ เทพนคร โกสัมพี คณฑี และบางพาน กำแพงเพชร ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 - 20 กำแพงเพชรในฐานะเมืองเจ้าพระยามหานคร หัวเมืองชั้นโท ชุมทางการค้าและเมืองหน้าด่านของกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตามลำดับ จนกระทั่งมาเป็นจังหวัดกำแพงเพชรในปัจจุบัน

ชั้นบน : จัดแสดงประติมากรรมศิลปะสุโขทัยและศิลปะอยุธยาที่พบในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง เช่น สุโขทัย ประกอบด้วยรูปเคารพในพระพุทธศาสนา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูป พระพิมพ์และแม่พิมพ์พระ เทวรูปในศาสนาพราหมณ์ ภาพดินเผาและปูนปั้นประดับโบราณสถาน ส่วนประกอบสถาปัตยกรรม อาทิ ปั้นลมและช่อฟ้าสังคโลก กระเบื้องเชิงชาย กระเบื้องมุงหลังคาและบราลีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร หยุด วันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
เปิดให้เข้าชม วันพุธ - วันอาทิตย์  ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. 

ค่าธรรมเนียมเข้าชม
ชาวไทย 20 บาท 
ชาวต่างประเทศ 100 บาท 
ยกเว้นนักบวช นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ

ที่อยู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร 174  ถนนปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

แผนที่
แสดงที่ตั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร 055 - 711570